Phedra

Untitled Document

�����������
�����
��3
����. (�.�.)
����. ������� (��/�)
��0 �� 100 ��/� ,�
������ �� ������������
2.0 16V
5
1997
136
185
11.2
2002
2.0 JTD
5
1997
107
174
13.4
2002
2.2 JTD
5
2179
128
182
12.6
2002
3.0 i V6 24V
5
2946
204
205
10.2
2002